About Us

Εταιρικό Προφίλ

Εδώ και είκοσι χρόνια η εταιρεία SYNEDRA συνδέει τ’ όνομα της με τον σχεδιασμό,την οργάνωση και την υποστήριξη επιστημονικών συνεδρίων υψηλού κύρους και σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων σ’ όλη την Ελλάδα.

Τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, δεκάδες επιστημονικοί φορείς και οργανώσεις, πολιτιστικοί οργανισμοί, φορείς του δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν εμπιστευτεί στη SYNEDRA την οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων, με εθνική ή διεθνής αναφορά. Από το 2019 η SYNEDRA, απαντώντας στην ανάγκη για ακόμα πιο ποιοτικές υπηρεσίες σ’ όλο το φάσμα οργάνωσης και υποστήριξης συνεδρίων και εκδηλώσεων, διεύρυνε αποφασιστικά τις παροχές της ώστε να ευθυγραμμίζονται με τα πιο απαιτητικά διεθνή standards.

Σήμερα η SYNEDRA χάρη στην εμπειρία, στην ικανότητα, στην ειδίκευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της, αποτελεί την πιο σίγουρη και υπεύθυνη επιλογή για την οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων που απαιτούν υψηλό επαγγελματισμό, άρτια προετοιμασία, συγχρονισμό και μεθοδικότητα, απ’ το στάδιο του σχεδιασμού έως την φάση της υλοποίησης.

Ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών πλαισιώνει σήμερα σε σταθερή βάση τη SYNEDRA, κατατάσσοντας την ανάμεσα στις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες εταιρείες οργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα.

Επαγγελματίες απ’ τον χώρο των δημοσίων σχέσεων και του μάρκετινγκ, έμπειροι δημοσιογράφοι, γραφίστες, web designers, ειδικευμένοι συνεργάτες στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φωτογράφοι και μεταφραστές συγκροτούν σήμερα το στελεχιακό δυναμικό της SYNEDRA ώστε έγκαιρα, μ’ ακρίβεια και επαγγελματισμό να καλύπτονται ακόμα και οι υψηλότερες απαιτήσεις κάθε διοργάνωσης.

Εταιρικα Events
Διαχείριση
Online παρουσιαση
Venue Management
Δημιουργούμε το event που ταιριάζει στα δεδομένα σας
Δείτε την παρουσίαση μας

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Η ΣΥΝΕΔΡΑ Ο.Ε. έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής: «Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων. Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας και προωθητικών ενεργειών, καθώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1435:2009 με πεδίο εφαρμογής: «Εταιρία δημοσίων σχέσεων. Εταιρία προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ: Σχεδιασμός και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών.»

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να τηρεί το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης (ΕΣΔ) με συνέπεια και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας και διαχειριστικής επάρκειας αλλά και με μέριμνα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του ΕΣΔ προκειμένου να περιορίζονται οι αστοχίες κατά την εκτέλεση των εργασιών. Η παρούσα δήλωση Πολιτικής της εταιρείας, αποτελεί δέσμευση για συμμόρφωση με εθνικούς νόμους, ενωσιακές και κανονιστικές οδηγίες, τις απαιτήσεις του προτύπου και τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης. Η εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί και να εφαρμόζει πλήρως την εφαρμοστέα νομοθεσία που διέπει τις λειτουργίες της καθώς και τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει

Για την αποτελεσματική υλοποίηση των ανωτέρω, η ΣΥΝΕΔΡΑ Ο.Ε. καθιερώνει αντικειμενικούς και επιχειρησιακούς μετρήσιμους στόχους για την ποιότητα για τη διαχειριστική επάρκεια σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της, η επίτευξη των οποίων εξετάζονται και αξιολογούνται από την Διοίκηση, στα πλαίσια των προγραμματισμένων Ανασκοπήσεων, του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης για την Ποιότητα και τη Διαχειριστική Επάρκεια (ΕΣΔ: ΣΔΠ & ΣΔΕΠ), με απώτερο σκοπό την συνεχή βελτίωσή του. Η Διοίκηση καθορίζει το όραμα και τις βασικές αξίες της εταιρείας τα οποία προσδιορίζουν το σκοπό της και τους μακροπρόθεσμους στόχους της

Η Διοίκηση δεσμεύεται για τη διάθεση και αναβάθμιση του απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων για την υλοποίηση των υπηρεσιών με καινοτόμα μέσα, για τη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της ως προς τη συνεχή βελτίωση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών ενισχύοντας τον τρόπο επικοινωνίας μαζί τους σεβόμενοι τους όρους εμπιστευτικότητας που τίθενται. Η ανωτέρω πολιτική αφορά όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, γνωστοποιείται και είναι διαθέσιμη τόσο εντός της επιχείρησης όσο και στα ενδιαφερόμενα μέρη όπως ενδείκνυται και εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των αρχών και της φιλοσοφίας του Συστήματος

Η επιχείρηση μέσα από την αταλάντευτη προσήλωση της Διοίκησης, στην τήρηση των αρχών που εκτίθενται στην παρούσα Πολιτική και γενικότερα, σε όλη την έκταση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης (ΕΣΔ) της επιχείρησης, προσβλέπει στη συνεχή και σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέσα από συστηματική έρευνα, ως παρεπόμενο της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της και της συνεχούς επαύξησης της αποδοτικότητας, ποιότητας και διαχειριστικής επάρκειας των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών με υπευθυνότητα, υψηλό επαγγελματισμό και μεγάλο βαθμό ανταπόκρισης στις ολοένα και αυξανόμενες σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, παραμένοντας ενήμερη για όλες τις εξελίξεις του κλάδου