Loading...
 Start Page

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας
 

Γενικά
H ΣΥΝΕΔΡΑ Ο.Ε. (εφεξής ως ΣΥΝΕΔΡΑ) σέβεται απόλυτα την ιδιωτικότητά σας και επιδιώκει να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα με κάθε τρόπο. Για τον λόγο αυτό, η ΣΥΝΕΔΡΑ έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» - «General Data Protection Regulation» - στο εξής «Κανονισμός»), όπως αυτός ισχύει, αλλά και του εθνικού νόμου Ν. 4624/2019.

 
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας αποσκοπεί στην ενημέρωση των επισκεπτών της σχετικά με τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας κατά την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων μπορεί να παρέχετε οι ίδιοι, για παράδειγμα μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει σε αυτή ή λόγω της αλληλεπίδρασής της με άλλες ιστοσελίδες.

 
Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας χρειάζεται να συνεκτιμάται μαζί με οποιαδήποτε άλλη σχετική ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ειδοποίηση περί δίκαιης επεξεργασίας παρέχουμε για ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με την Πολιτική Cookies που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

 
ΣΥΝΕΔΡΑ
Επιθυμούμε να είμαστε εξ αρχής σαφείς σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία. Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες προβαίνετε μέσω της ιστοσελίδας ή την συλλογή άλλων στοιχείων δια μέσω αυτής, αποτελούμε τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αυτών των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Ορισμοί
Ορισμένοι από τους όρους που χρησιμοποιεί η παρούσα Πολιτική έχουν νομική σημασία και ορίζονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Έτσι:

«Επεξεργασία» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Συγκατάθεση» σημαίνει κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή άλλο φορέα που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να δείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL)

 

Αρχές που διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας
Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω από τον Κανονισμό:

·        Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια

·        Περιορισμός του σκοπού

·        Ελαχιστοποίηση των δεδομένων

·        Ακρίβεια

·        Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης

·        Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα.

Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να εφαρμόσουμε τις ανωτέρω αρχές σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασης μαζί σας μέσω της ιστοσελίδας μας.

 

Κατηγορίες Υποκειμένων των δεδομένων
Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας μας αποτελεί υποκείμενο των δεδομένων, είτε όταν απλά επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας, είτε όταν συμπληρώνει την φόρμα επικοινωνίας προς υποβολή στην εταιρεία μας.

 

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε
Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και απαραίτητα για την παροχή σε εσάς των επιθυμητών πληροφοριών δια μέσω της ιστοσελίδας μας.

Συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως το είδος των ιστοσελίδων που βλέπετε ή επισκέπτεστε, ή τη συχνότητα και την διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Επιπλέον, οι διακομιστές, τα αρχεία καταγραφής και άλλες τεχνολογίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες προκειμένου να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους μόνο όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική ή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τέλος, σε περίπτωση που συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, μαζί με το μήνυμά σας θα συλλέξουμε υποχρεωτικά όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας,  και προαιρετικά το τηλέφωνό σας, ενώ θα τηρήσουμε τα στοιχεία αυτά στα αρχεία μας μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για την διεκπεραίωση του υποβληθέντος αιτήματός σας. Έπειτα, τα δεδομένα σας αυτά διαγράφονται ασφαλώς από τα συστήματά μας, εκτός εάν είναι πλέον απαραίτητα για άλλο σκοπό, όπως για παράδειγμα τη συμμετοχή σας σε ένα συνέδριο ή την λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων κατόπιν συγκατάθεσής σας.

 

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα - Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα, το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν να δημιουργήσουμε ένα προφίλ για κάθε χρήστη. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα θα είναι συγκεντρωτικά ή στατιστικά, επομένως δεν μπορούμε να τα εντοπίσουμε μεμονωμένα. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να καταργήσετε ή να απορρίψετε τα cookies του προγράμματος περιήγησης μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας. Ωστόσο, η απόρριψη ή η αφαίρεση των cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

Μπορεί επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Μπορεί να συσχετίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διαφορετικές συσκευές σας, κάτι το οποίο μας βοηθά να παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με την συσκευή που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, συλλέγουμε:

α) Χαρακτηριστικά, όπως το λειτουργικό σύστημα και η έκδοσή του

β) Τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και τη διεύθυνση IP

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
O κατωτέρω πίνακας επεξηγεί λεπτομερώς το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τη νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία.

 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο (προαιρετικά), μήνυμα (ενδέχεται να περιέχει προσωπικά δεδομένα του αποστολέα, τα οποία αποκαλύπτει ο ίδιος αυτοβούλως)
Επικοινωνία με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, ικανοποίηση ή απάντηση στα σχετικά μηνύματά τους.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΝΟΜΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ (Άρθρο 6 παρ. 1στ’ ΓΚΠΔ)  
 

Η δική σας αποδοχή
Με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και τη συμπλήρωση της Φόρμας Επικοινωνίας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

 

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;
Η ΣΥΝΕΔΡΑ μπορεί να μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες εντός του δικτύου της. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας που λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες και δεσμεύονται από αυστηρές ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Προκειμένου να εκτελέσουμε τις νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μεταξύ μας σχέση,  μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους κάτωθι αποδέκτες:

·        Επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών, όπως διαχειριστές ιστότοπων που συντελούν στην λειτουργία της εταιρείας

·        Εταιρείες εγκεκριμένες από εσάς, όπως ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης.

 

Για πόσο χρόνο τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Ενδέχεται να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακόμα και μετά την παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, σεβόμενοι την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα, μόνο υπό τη βάση της «απόλυτης αναγκαιότητας της γνώσης» για την τήρηση νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών ή την αποτροπή απάτης και κατάχρησης.

 

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων
Προσωπικές πληροφορίες που υποβάλουν προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα οι χρήστες ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, μπορεί να καταστούν διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου ανά τον κόσμο. Η ιστοσελίδα μας δεν είναι σε θέση να αποτρέψει τη χρήση ή την αθέμιτη χρήση των πληροφοριών αυτών από άλλα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτες χώρες θα γίνει σε συμμόρφωση και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του Ελληνικού νόμου Ν. 4624/2019.  
 
Προστασία των ανηλίκων
Επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτής. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας και αυτό δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί, η ιστοσελίδα δε φέρει ουδεμία ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας τεκμαίρεται ότι γίνονται υπό την υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου και κατόπιν συγκατάθεσης του τελευταίου.

 

Τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα που συλλέγει η ιστοσελίδα
Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα :  

·        Πρόσβασης στα δεδομένα σας,  

·        Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας,   

·        Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,  

·        Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,   

·        Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας,   

·        Διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλο Σωματείο, Σύλλογο ή Ομοσπονδία

·        Ανάκλησης της συγκατάθεσής σας

·        Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.  

Η ιστοσελίδα  θα εξετάσει και θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματα σας εντός μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος και το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο.

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας που αφορούν την ιστοσελίδα στο ακόλουθο τηλέφωνο: 2611100410, καθώς και στο email: info@synedra.gr.

 

Μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει
Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στην προσπάθειά μας να αποτρέψουμε τυχαία απώλεια προσωπικών πληροφοριών ή για χρήση ή πρόσβαση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας για τους νόμιμους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Επιπλέον, διαθέτουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας δεδομένων. 

Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα:

Λαμβάνει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών.

Αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές, προστατευόμενους από κωδικούς και τείχη προστασίας (Firewalls).

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει εγγενή προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια η εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.

Επισημαίνεται ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που λαμβάνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Κατά συνέπεια, ΔΕΝ πρέπει να μας στέλνετε πληροφορίες και στοιχεία πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε περίπτωση ωστόσο που επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία σας, η ΣΥΝΕΔΡΑ δεν θα τα αποθηκεύσει και θα σας ενημερώσει αμέσως σχετικά.

 

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας
Μπορείτε να υποβάλλετε ένα αίτημα πρόσβασης δωρεάν, ωστόσο, ανάλογα με τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα ποσό για να καλύψουμε το κόστος της παροχής των λεπτομερειών για τις πληροφορίες που διαθέτουμε. Θα σας ενημερώνουμε για το ενδεχόμενο τέτοιων χρεώσεων με τη λήψη του αιτήματος πρόσβασής σας και θα περιμένουμε επιβεβαίωσή σας για τη συνέχιση της διαδικασίας και την καταβολή αυτού του ποσού.   

 
Εποπτική Αρχή
Ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία σας σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το πώς η ΣΥΝΕΔΡΑ διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της οδού Κηφισίας 1-3, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 2106475600 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr.

 

Επικαιροποίηση
Η ιστοσελίδα επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στην ιστοσελίδα ή σε συνδεόμενες εφαρμογές.

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Η ΣΥΝΕΔΡΑ μπορεί να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στην Πολιτική αυτή, π.χ. μέσω της ανάρτησης σχετικού μηνύματος στην ιστοσελίδα της.  
© Copyright 2020 - 2022 Synedra - Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων